Δευτέρα - Παρασκευή :. 8:00 - 20:00, Σάββατο :. 8:00 - 14:00

Φυσικό Αέριο σε Μονοκατοικία

Διαδικασία Σύνδεσης

 Για να γίνει η σύνδεση μιας μονοκατοικίας με το δίκτυο φυσικού αερίου, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα ακόλουθα διαδικαστικά βήματα:

ΣΤΑΔΙΟ 1: ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΚΤΥΟΥ


Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα σύνδεσης, εάν υπάρχει δηλαδή ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου στη διεύθυνση του κτιρίου. Για να γίνει αυτό απευθυνθείτε εδώ ή επικοινωνήστε με την αρμόδια ΕΠΑ (ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, ΕΠΑ Θεσσαλίας κλπ).

Σε κάθε περίπτωση πάντως Οριστική Βεβαίωση Συνδεσιμότητας αποτελεί η Έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης (ΣΤΑΔΙΟ 6 παρακάτω)

ΣΤΑΔΙΟ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ


Πριν προχωρήσει κάποιος στην εγκατάσταση φυσικού αερίου θα πρέπει πρώτα να γνωρίζει πόσο θα του κοστίσει το εγχείρημα συνολικά. Το συνολικό κόστος εγκατάστασης αποτελείται από δύο κόστη:

1. Κόστος Σύνδεσης

Αφορά την λεγόμενη Εξωτερική Εγκατάσταση η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση Μετρητή Αερίου συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του παροχετευτικού αγωγού από το δίκτυο. Το κόστος αυτό αφορά την αρμόδια ΕΠΑ και προκύπτει σύμφωνα με τους τρέχοντες τιμοκαταλόγους της και την περιοδική εφαρμογή εκπτώσεων και προσφορών. (Για τον τρέχοντα τιμοκατάλογο της Εταιρείας Αερίου Αττικής δείτε εδώ)

2. Κόστος Εσωτερικής Εγκατάστασης

Αφορά το σύνολο των δαπανών που προκύπτουν από τις τεχνικές εργασίες και τον εξοπλισμό που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης από τον μετρητή αερίου και μετά. Αυτά είναι οι σωληνώσεις αερίου, η συσκευή αερίου, οι παρεμβάσεις στα δίκτυα θέρμανσης και ύδρευσης, ο εξοπλισμός ασφαλείας, η αμοιβή μηχανικού κλπ.

Για να προσδιορισθούν οι απαιτούμενες εργασίες και να καθορισθεί το κόστος της εσωτερικής εγκατάστασης θα πρέπει να απευθυνθείτε είτε εδώ είτε σε κάποιον άλλο ειδικό επαγγελματία. Επίσης, μπορείτε να έχετε μια πρώτη και σχετικά επαρκή εικόνα άμεσα και εύκολα από τον δημιουργό προσφοράς που κατασκευάσαμε ειδικά για τον σκοπό αυτό.

ΣΤΑΔΙΟ 3: ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ


Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι κάτοχος του ακινήτου (πχ είναι ενοικιαστής), θα πρέπει να διαθέτει έγγραφη βεβαίωση συναίνεσης του ιδιοκτήτη.

ΣΤΑΔΙΟ 4: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ


Ο Φάκελος Αίτησης αποτελείται από:

1. Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης. Το έντυπο αυτό μπορείτε να το πάρετε από εδώ.

2. Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του αιτούντος

3. Έγκριση-Συναίνεση ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι τρίτο πρόσωπο σύμφωνα με το ΣΤΑΔΙΟ 3, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης που μπορείτε να πάρετε από εδώ, το οποίο θα πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής (η διαφορετικά να συνοδεύεται με φωτοαντίγραφο ταυτότητας του ιδιοκτήτη).

ΣΤΑΔΙΟ 5: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ


Αυτό το στάδιο αφορά την κατάθεση του Φακέλου Αίτησης στην Εταιρεία Αερίου (ΕΠΑ Αττικής ή Άλλη). Αυτό μπορεί να γίνει είτε ιδιοχείρως από τον αιτούντα είτε από άλλο εξουσιοδοτημένο κατάστημα στο οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε. Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία εντελώς ΔΩΡΕΑΝ και με το σημαντικό πλεονέκτημα για εσάς της επισταμένης παρακολούθησης σε σχέση με την εξέλιξη της διαδικασίας.

ΣΤΑΔΙΟ 6: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ


Μετά την παραλαβή του φακέλου, η εταιρεία αερίου προβαίνει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, στη σύνταξη Προσφοράς Σύνδεσης και την οποία σας κοινοποιεί. Στην προσφορά σύνδεσης περιλαμβάνονται το Κόστος Σύνδεσης και οι όροι συνεργασίας - με την έκδοση δε της προσφοράς σύνδεσης εξασφαλίζεται οριστικά και η δυνατότητα σύνδεσης.

ΣΤΑΔΙΟ 7: ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ


Μετά την κοινοποίηση της Προσφοράς Σύνδεσης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει κατάθεση του προβλεπόμενου ποσού σε κάποια από τις συνεργαζόμενες με την εταιρεία αερίου τράπεζα (προσκομίζοντας αντίγραφο της Προσφοράς Σύνδεσης). Στη συνέχεια θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία αερίου η πραγματοποίηση της πληρωμής (συνήθως με αποστολή του καταθετηρίου).

ΣΤΑΔΙΟ 8: ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ


Μετά την καταβολή του κόστους σύνδεσης και εντός ικανού χρονικού διαστήματος (συνήθως εντός 20ημέρου), πραγματοποιείται από μηχανικό της εταιρείας αερίου επίσκεψη στο κτίριο με σκοπό την οριοθέτηση της εξωτερικής εγκατάστασης (θέση μετρητή). Η αυτοψία γίνεται παρουσία του αιτούντα ή άλλου εξιουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου και προσδιορίζονται και ενδεχόμενες πρόσθετες απαιτήσεις που απαιτεί η εξωτερική εγκατάσταση (πχ η κατασκευή βάσης για την τοποθέτηση του μετρητή).

Από την πραγματοποίηση της Αυτοψίας μπορεί να ξεκινήσει απρόσκοπτα και η υλοποίηση της Εσωτερικής Εγκατάστασης.

ΣΤΑΔΙΟ 9: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Εννοείται ότι ο ενδιαφερόμενος ήδη έχει αναθέσει συνολικά ή εν μέρει την πραγματοποίηση της Εσωτερικής Εγκατάστασης σε έγκυρη Τεχνική Εταιρεία ή Επαγγελματία του χώρου (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ).

Περιλαμβάνονται:

1. Η σύνταξη και κατάθεση για έγκριση στο αρμόδιο τεχνικό τμήμα της εταιρείας αερίου, της Μηχανολογικής Μελέτης.

2. Μετά την έγκριση της Μηχανολογικής Μελέτης γίνονται οι τεχνικές εργασίες κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης. Σε αυτές περιλαμβάνονται η κατασκευή των σωληνώσεων αερίου, η εγκατάσταση των συσκευών κλπ.

ΣΤΑΔΙΟ 10: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται από συνεργείο της εταιρείας αερίου η τοποθέτηση του Μετρητή Αερίου και η κατασκευή παροχετευτικού αγωγού από το δρόμο. Συνήθως ολοκληρώνεται  σε διάστημα 1-2.5 μηνών ή όπως κάθε φορά ορίζει η εταιρεία αερίου.

ΣΤΑΔΙΟ 11: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Εφόσον έχει ολοκληρωθεί τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική εγκατάσταση αερίου και δεδομένου ότι ο επιβλέπων μηχανικός έχει ολοκληρώσει τα σχετικά διαδικαστικά, καθορίζεται ραντεβού κατά το οποίο κλιμάκιο τεχνικών της εταιρείας αερίου επισκέπτεται το χώρο και μετά από την θετική έκβαση των προβλεπόμενων ελέγχων πιστοποιεί την εγκυρότητα της εγκατάστασης και επιτόπου την αεριοδοτεί (ανοίγει την παροχή).

Κατόπιν κατάλληλος τεχνικός εκ μέρους του Εγκαταστάτη, προβαίνει σε ενεργοποίηση και ρύθμιση των εγκατεστημένων συσκευών εκδίδοντας σχετικά πιστοποιητικά ορθής λειτουργίας.

ΣΤΑΔΙΟ 12: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Μετά την ολοκλήρωση όλων των προηγούμενων σταδίων και μετά την κατάθεση των πιστοποιητικών της Ενεργοποίησης (ΣΤΑΔΙΟ 11), η εταιρεία αερίου εκδίδει την σχετική άδεια λειτουργίας της οποίας αντίγραφο προσκομίζει και στον καταναλωτή.

aitisi doc 2

Μείνετε Ενήμεροι

Χρήσιμες πληροφορίες που θα σας κάνουν περισσότερο γνώστες.

Συστήματα Θέρμανσης

Συστήματα Θέρμανσης

Όλα τα σύγχρονα συστήματα θέρμανσης. 
Γνωρίστε τα.

Νομοθεσία και κανονισμοί Φυσικου Αερίου

Νομοθεσία

Νόμοι και κανονισμοί για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.
Δείτε τους.

eidiseis

Νέα και Ειδήσεις

Ενδιαφέροντα νέα και ειδήσεις για το φυσικό🏡αέριο. 
Διαβάστε τα.