Δευτέρα - Παρασκευή :. 8:00 - 20:00, Σάββατο :. 8:00 - 14:00

Φυσικό Αέριο σε Πολυκατοικία

Οδηγός Σύνδεσης Κεντρικής Θέρμανσης

 Για να γίνει η σύνδεση και εγκατάσταση φυσικού αερίου στο λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικίας, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που αναλύεται στα ακόλουθα βήματα:

ΣΤΑΔΙΟ 1: ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΚΤΥΟΥ


Καταρχήν θα πρέπει να διερευνηθεί η ύπαρξη και η δυναμικότητα του δικτύου αερίου στη διεύθυνση του κτιρίου. Για να μάθετε εάν στην πολυκατοικία σας υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης απευθυνθείτε εδώ ή επικοινωνήστε με την αρμόδια ΕΠΑ. Προφανώς εάν υπάρχει ήδη κάποια ενεργή σύνδεση αερίου στο κτίριο τότε και εκτός σπανίων περιπτώσεων η δυνατότητα σύνδεσης είναι υπαρκτή.

Σε κάθε περίπτωση πάντως Οριστική Βεβαίωση Συνδεσιμότητας αποτελεί η Έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης (ΣΤΑΔΙΟ 6 παρακάτω)

ΣΤΑΔΙΟ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Υπάρχουν δυο εν γένει κόστη τα οποία διαμορφώνουν το συνολικό κόστος της εγκατάστασης-μετατροπής:

1. Κόστος Σύνδεσης

Αφορά την λεγόμενη Εξωτερική Εγκατάσταση η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση Μετρητή Αερίου με παροχετευτικό αγωγό ή μη (παροχετευτικός αγωγός συνήθως δεν χρειάζεται εάν υπάρχει ήδη εγκατεστημένος κάποιος μετρητής στο κτίριο). Το κόστος αυτό αφορά την αρμόδια ΕΠΑ και προκύπτει σύμφωνα με τους τρέχοντες τιμοκαταλόγους της και την περιοδική εφαρμογή εκπτώσεων και προσφορών. (Για τον τρέχοντα τιμοκατάλογο της Εταιρείας Αερίου Αττικής δείτε εδώ)

2. Κόστος Εσωτερικής Εγκατάστασης

Αφορά το σύνολο των δαπανών που προκύπτουν από τις τεχνικές εργασίες και τον εξοπλισμό που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης από τον μετρητή αερίου και μετά. Αυτά είναι οι σωληνώσεις αερίου, η συσκευή αερίου, οι παρεμβάσεις στα δίκτυα θέρμανσης και ύδρευσης, ο εξοπλισμός ασφαλείας, η αμοιβή μηχανικού κλπ. Ειδικά στις πολυκατοικίες, το ελάχιστο κόστος εγκατάστασης ενδέχεται να επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστη ανάλογα με την κατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού (πχ αντικατάσταση λέβητα, επισκευή καπνοδόχου κλπ), ως εκ τούτου η επισταμένη διερεύνηση αυτών των παραμέτρων από κάποιον ειδικό κρίνεται επιβεβλημένη.

Για να προσδιορισθούν οι απαιτούμενες εργασίες και να καθορισθεί το κόστος της εσωτερικής εγκατάστασης θα πρέπει να απευθυνθείτε είτε εδώ είτε σε κάποιον άλλο ειδικό επαγγελματία. Επίσης, μπορείτε να έχετε μια πρώτη και σχετικά επαρκή εικόνα άμεσα και εύκολα από τον δημιουργό προσφοράς που κατασκευάσαμε ειδικά για τον σκοπό αυτό.

ΣΤΑΔΙΟ 3: ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ


Για να γίνει δεκτή μια Αίτηση Σύνδεσης από την Εταιρεία Αερίου (ΕΠΑ) θα πρέπει να συνοδεύται από έγγραφες δηλώσεις συναίνεσης ικανού ποσοστού συνιδιοκτητών για τα ακόλουθα:

1. Συναίνεση για την μετατροπή του λεβητοστασίου κεντρικής θέρμανσης

Δεδομένου ότι υφίσταται λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης το οποίο λειτουργεί με πετρέλαιο (ή άλλο καύσιμο) και τίθεται το ζήτημα για αντικατάσταση του καυσίμου με φυσικό αέριο, τότε θα πρέπει να συναινέσει το 50% + μία ψήφος, με βάσει τα χιλιοστά ιδιοκτησίας των εξυπηρετούμενων από την κεντρική θέρμανση ιδιοκτησιών.

ΣΤΑΔΙΟ 4: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ


Ο Φάκελος Αίτησης αποτελείται από:

1. Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης. Το έντυπο αυτό μπορείτε να το πάρετε από εδώ.

2. Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του αιτούντος (Διαχειριστής)

3. Έγκριση Γενικής Συνέλευσης. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το τυποποιημένο Έντυπο Γενικής Συνέλευσης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, το οποίο μπορείτε να πάρετε από εδώ. Σε ειδικές περιπτώσεις μικρών πολυκατοικιών με πολύ λίγους ιδιοκτήτες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης που μπορείτε να πάρετε από εδώ.

6. Τεκμήρια που να αποδεικνύουν το πλήθος των διαμερισμάτων του κτιρίου (πχ. αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΗ, η κατάσταση κοινοχρήστων). Αυτά χρειάζονται εφόσον η Αίτηση Σύνδεσης μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα προσφοράς της εταιρείας αερίου.

ΣΤΑΔΙΟ 5: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ


Αυτό το στάδιο αφορά την κατάθεση του Φακέλου Αίτησης στην Εταιρεία Αερίου (ΕΠΑ Αττικής ή Άλλη). Αυτό μπορεί να γίνει είτε ιδιοχείρως από τον αιτούντα είτε από άλλο εξουσιοδοτημένο κατάστημα στο οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε. Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία εντελώς ΔΩΡΕΑΝ και με το σημαντικό πλεονέκτημα για εσάς της επισταμένης παρακολούθησης σε σχέση με την εξέλιξη της διαδικασίας.

ΣΤΑΔΙΟ 6: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ


Μετά την παραλαβή του φακέλου, η εταιρεία αερίου προβαίνει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, στη σύνταξη Προσφοράς Σύνδεσης και την οποία σας κοινοποιεί. Στην προσφορά σύνδεσης περιλαμβάνεται το Κόστος Σύνδεσης και οι όροι συνεργασίας - με την έκδοση δε της προσφοράς σύνδεσης εξασφαλίζεται οριστικά και η δυνατότητα σύνδεσης.

ΣΤΑΔΙΟ 7: ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ


Μετά την κοινοποίηση της Προσφοράς Σύνδεσης ο διαχειριστής θα πρέπει να κάνει κατάθεση του προβλεπόμενου ποσού σε κάποια από τις συνεργαζόμενες με την εταιρεία αερίου τράπεζα (προσκομίζοντας αντίγραφο της προσφοράς). Στη συνέχεια θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία αερίου η πραγματοποίηση της πληρωμής (συνήθως με αποστολή του καταθετηρίου).

ΣΤΑΔΙΟ 8: ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ


Μετά την καταβολή του κόστους σύνδεσης και εντός ικανού χρονικού διαστήματος (συνήθως εντός 20ημέρου), πραγματοποιείται από μηχανικό της εταιρείας αερίου επίσκεψη στο κτίριο με σκοπό την οριοθέτηση της εξωτερικής εγκατάστασης (θέση μετρητή). Η αυτοψία γίνεται παρουσία του αιτούντα ή άλλου εξιουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου και προσδιορίζονται και ενδεχόμενες πρόσθετες απαιτήσεις που απαιτεί η εξωτερική εγκατάσταση (πχ η κατασκευή βάσης για την τοποθέτηση του μετρητή).

Από την πραγματοποίηση της Αυτοψίας μπορεί να ξεκινήσει απρόσκοπτα και η υλοποίηση της Εσωτερικής Εγκατάστασης.

ΣΤΑΔΙΟ 9: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Εννοείται ότι ο ενδιαφερόμενος ήδη έχει αναθέσει συνολικά ή εν μέρει την πραγματοποίηση της Εσωτερικής Εγκατάστασης σε έγκυρη Τεχνική Εταιρεία ή Επαγγελματία του χώρου (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ).

Περιλαμβάνονται:

1. Η σύνταξη και κατάθεση για έγγριση στο αρμόδιο τεχνικό τμήμα της εταιρείας αερίου, της Μηχανολογικής Μελέτης.

2. Μετά την έγγριση της Μηχανολογικής Μελέτης γίνονται οι τεχνικές εργασίες κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης. Σε αυτές περολαμβάνονται η κατασκευή των σωληνώσεων αερίου, η εγκατάσταση των συσκευών κλπ.

ΣΤΑΔΙΟ 10: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται από συνεργείο της εταιρείας αερίου η τοποθέτηση του Μετρητή Αερίου με ή χωρίς παροχετευτικό αγωγό από το δρόμο. Συνήθως ολοκληρώνεται  σε διάστημα 1-2.5 μηνών ή όπως κάθε φορά ορίζει η εταιρεία αερίου.

ΣΤΑΔΙΟ 11: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Εφόσον έχει ολοκληρωθεί τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική εγκατάσταση αερίου και δεδομένου ότι ο επιβλέπων μηχανικός έχει ολοκληρώσει τα σχετικά διαδικαστικά, καθορίζεται ραντεβού κατά το οποίο κλιμάκιο τεχνικών της εταιρείας αερίου επισκέπτεται το χώρο και μετά από την θετική έκβαση των προβλεπόμενων ελέγχων πιστοποιεί την εγκυρότητα της εγκατάστασης και επιτόπου την αεριοδοτεί (ανοίγει την παροχή).

Κατόπιν κατάλληλος τεχνικός εκ μέρους του Εγκαταστάτη, προβαίνει σε ενεργοποίηση και ρύθμιση των εγκατεστημένων συσκευών εκδίδοντας σχετικά πιστοποιητικά ορθής λειτουργίας.

ΣΤΑΔΙΟ 12: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Μετά την ολοκλήρωση όλων των προηγούμενων σταδίων και μετά την κατάθεση των πιστοποιητικών της Ενεργοποίησης (ΣΤΑΔΙΟ 11), η εταιρεία αερίου εκδίδει την σχετική άδεια λειτουργίας της οποίας αντίγραφο προσκομίζει και στον καταναλωτή.

aitisi doc 2

Μείνετε Ενήμεροι

Χρήσιμες πληροφορίες που θα σας κάνουν περισσότερο γνώστες.

Συστήματα Θέρμανσης

Συστήματα Θέρμανσης

Όλα τα σύγχρονα συστήματα θέρμανσης. 
Γνωρίστε τα.

Νομοθεσία και κανονισμοί Φυσικου Αερίου

Νομοθεσία

Νόμοι και κανονισμοί για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.
Δείτε τους.

eidiseis

Νέα και Ειδήσεις

Ενδιαφέροντα νέα και ειδήσεις για το φυσικό🏡αέριο. 
Διαβάστε τα.